Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER)

19/11/2018 tarihli Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SİYER-İ NEBİ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hz. Peygamber’in hayatının doğru anlaşılması ve anlatılması için klasik ve çağdaş ilmî yöntemlere bağlı kalarak Kur’ân, Siyer-i Nebi, İslam Tarihi ve Hadis merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Siyer-i Nebi, Siyer Tarihi, Siyer Usulü, Siyer Coğrafyası, Siyer Fıkhı, Siyer Sosyolojisi gibi alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

b) (a) bendinde belirtilen araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ç) (a) bendinde belirtilen çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren konularda Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayımlamak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

e) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

f) Siyer-i Nebi’ye dair Türkçe yayımlanan araştırmaların yabancı dillere çevrilmesi konusunda projeler, ortaklıklar geliştirmek.

g) Ülkemizdeki Siyer-i Nebi çalışmalarını desteklemek, akademik veya sivil çalışmaları ödüllendirmek.

ğ) Ulusal Siyer-i Nebi çalışmalarında kaliteyi artıracak organizasyonlar, kurullar, komisyonlar oluşturmak.

h) Halkın Hz. Peygamber’i doğru tanımasına vesile olması bakımından halka açık konferanslar, paneller, oturumlar, sempozyumlar düzenlemek.

ı) Diğer eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurarak ilk, orta ve lise düzeyinde Hz. Peygamber’i doğru anlatma konusunda ortak faaliyetler düzenlemek.

i) Farklı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yayınlar, posterler hazırlamak, düzenlemek.

j) Toplumdaki yanlış algılar konusunda medya aracılığıyla tashihler yapmak.

k) Engelli vatandaşlarımızın Hz. Peygamber’i tanımalarında önlerindeki engelleri kaldırmak için her türlü desteği sağlamak.

l) Siyer-i Nebi araştırmaları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konusunda uzman öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısı/yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisini veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ç) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde (c) bendinde belirtilen usule göre gerekli işlemleri yapmak.

d) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

e) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

f) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekalet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirmeler yapmak.

f) Bilimsel araştırma faaliyetleri konusunda projeler üretmek.

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel ihtiyacı, projelerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları ve uzmanlar

MADDE 13 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları ve uzmanlar görev dağılımlarına göre; Merkezin periyodik toplantılarına katılmak, projelerde görev almak, bulundukları birimlerin işleyişini sağlamakla yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 16 – (1) Merkezin amacına uygun olarak kabul edilecek ayni ve/veya nakdi her türlü bağış ve yönetim kurulunun onayladığı gelir getirici faaliyetlerden elde edilecek maddi imkanlardır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı